Thursday, February 27, 2014

Nesta2

"Nesta2" by @mafmove #mafmove #glitchart #modernart #glitch #BobMarley #Marley #glitche #popart #contemporaryart #newmediaart #DATACVLT #datamosh #databend #futurism